OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "OSTOJA"
STUDIO "CZARNO&BIAŁO"

Regulamin Ośrodka

 1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Ostoja” oraz Studio “Czarno&Biało” mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt.
 2. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie obiektów obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Zakazuje się głośnego puszczania muzyki, powodującego dyskomfort pozostałych gości. Zastrzegamy sobie możliwość wykwaterowania osób wykazujących rażący brak kultury osobistej (bez zwrotu zaliczki i opłaty za pobyt).
 3. Doba hotelowa w Ośrodku Ostoja trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego. Doba hotelowa w pokojach Czarno&Biało trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00.
  Przyjazdy po godzinie 18:00 należy wcześniej uzgadniać.
 4. Po opuszczeniu domków i pokoi istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z toalety (WC, umywalka) oraz pozostawienia samochodu na terenie Ośrodka w wyznaczonym miejscu (bezpłatnie do godziny 18, po uprzednim odebraniu z Recepcji biletu parkingowego).
 5. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu przed zajęciem domku lub pokoju (możliwość obejrzenia obiektu przed dokonaniem formalności). Opłata wnoszona jest gotówką za cały zaliczkowany pobyt i nie ulega zmniejszeniu w przypadku chęci skrócenia pobytu. Nieuregulowanie pełnej kwoty zadatkowanego pobytu w pierwszym dniu przyjazdu przed zajęciem domku lub pokoju równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji. Nie ma możliwości skrócenia okresu pobytu i opłacenia kwoty za okres krótszy niż uzgodniono w potwierdzonej rezerwacji. Wcześniejszy wyjazd nie powoduje podstawy do roszczenia o zwrot części kwoty opłaconego pobytu. Ośrodek nie akceptuje kart płatniczych.
 6. Kierownik Obiektów może zażądać wpłacenia kaucji za pobyt o wartości dwóch wycenionych noclegów. Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu wymeldowania, o ile nie stwierdzi się uszkodzeń w mieniu.
 7. W przypadku przyjazdu głośnych grup młodzieży Obiekty zastrzegają sobie możliwość niezakwaterowania w/w osób, nawet w przypadku rezerwacji zaliczkowanej (zaliczka ulega przepadkowi), lub pobrania kaucji za domek w wysokości 500 zł, zwrotnej w dniu wykwaterowania, po uprzednim sprawdzeniu stanu domku/pokoju.
 8. Rodziny posiadające jedno dziecko do lat trzech nie ponoszą dodatkowej opłaty z tytułu zakwaterowania dziecka w domku (bez dostawki).
 9. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie Obiektów tylko pod opieką dorosłych.
 10. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 9.00 do 20.00 (nie dłużej niż 3 godziny), po uprzednim zgłoszeniu w recepcji. Opłata za przebywanie w domku osoby niezameldowanej (tzw.”waleta”) wynosi 200 zł za dobę.
 11. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 12. Za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach, Obiekty nie biorą żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia się przed kradzieżą i zniszczeniem mienia spoczywa na wczasowiczu. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Wyceny zniszczeń dokonuje Kierownik Obiektów. W sytuacji, kiedy domek/pokój zostanie zniszczony w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego, osoba odpowiedzialna za zniszczenia jest zobligowana dodatkowo do zapłaty 300zł za każdy dzień remontu.
 13. Troska o niedopuszczenie do pożaru dyktuje konieczność bezwzględnego przestrzegania następujących zasad: nierozniecania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji (możliwość uzyskania drewna do ogniska i wypożyczenia kijków); zabrania się używania w domkach kuchenek gazowych, dopuszcza się używanie turystycznych butli gazowych na tarasie; niepozostawianie niewygaszonych zapałek, papierosów; odbiorniki energii elektrycznej i gazu nie mogą pozostawać włączone bez dozoru.
 14. Na terenie obiektów, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem, mogą przebywać pod opieką właściciela małe zwierzęta, nie wyrządzające szkód, nie agresywne, nie drapieżne, nie jadowite i nie zagrażające zdrowiu i życiu innych wczasowiczów. Właściciel pupila jest zobowiązany do zachowywania należytego porządku, zarówno wewnątrz domku/pokoju, jak i na terenie Obiektów. Opłata za zwierzaka wynosi 20 zł/doba.
 15. Obiekty posiadają bezpłatny (przy pobycie powyżej 3 noclegów), niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują samochody w miejscu wskazanym przez recepcję. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. W przypadku chęci zaparkowania większej ilości samochodów do jednego domku- dopłata 10 zł/sztuka/doba.
 16. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą skorzystać z parkingu za uprzednim zgłoszeniem numerów rejestracyjnych pojazdu w recepcji, a następnie ustawieniem się w miejscu wyznaczonym przez kierownika Ośrodka. Opłata wynosi 2 zł/godz.
 17. Nielegalne zaparkowanie pojazdu (bez uprzedniego zgłoszenia na recepcji) skutkuje nałożeniem opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł oraz naliczenia 5 zł za każdą godzinę postoju.
 18. W przypadku nielegalnego zaparkowania pojazdu, w przypadku braku kontaktu i gdy samochód zaparkowany jest po godzinie 22, Ośrodek zastrzega sobie możliwość odholowania na koszt właściciela samochodu lub założenia blokady na koło.
 19. Zabrania się nocowania w aucie.
 20. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku/pokoju zgodnie z wykazem. Za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność finansową. Wycena zniszczeń dokonywana jest przez Kierownika Obiektu.
 21. W domkach oraz pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 22. W recepcji znajduje się Apteczka Pierwszej Pomocy, wszelkie urazy i skaleczenia należy niezwłocznie zgłosić w recepcji.
 23. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Obiektów należy zgłaszać bezzwłocznie na recepcji.
 24. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu skutkuje opuszczeniem Obiektu, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.
 25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownik Obiektów.

Uwaga! Możliwe są odstępstwa od niniejszego regulaminu, po uzgodnieniu problemu z Kierownikiem.

Uwaga! Zrobienie rezerwacji zaliczkowanej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obowiązującego w Ośrodku Ostoja.

Uwaga! Możliwość otrzymania faktury VAT tylko dla Gości domków letniskowych Ośrodka Ostoja. Dla Gości pokoi typu STUDIO Czarno&Biało możliwość wystawienia Rachunku.